سرويس اوليه(ويژه مشترکين جديد)

ترافيک اضافه

ترافيک قيمت(تومان) ترافيک قيمت(تومان)
50 گیگ 98،100 500 گیگ 750،000
100 گیگ 190،000 1000 گیگ 1،200،000
200 گیگ 360،000

سرویس مورد نظر خود را خریداری کنید